Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
การสืบสวนสถานที่ทำงานและการตรวจสอบสถานที่ทำงาน Arrow
 
การสืบสวนสถานที่ทำงาน

การคัดกรองพนักงาน การคัดกรองผู้ที่จะมาเป็นพนักงานอย่างรอบครอบ ช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พนักงานนักสืบธุรกิจของเราสามารถให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการคัดกรอง โดยการตรวจสอบภูมิหลัง ซึ่งพนักงานของท่านอาจไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว บริการตรวจสอบภูมิหลังได้แก่การตรวจสอบสินเชื่อ ประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับประวัติการทำงานที่ผ่านมา การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคล

การประพฤติผิดของพนักงาน การพิสูจน์ความจริงเพื่อยกเลิกสัญญาจ้างงานเป็นภาระที่หนักขององค์กร เราสามารถช่วยท่านเปิดเผยและรวบรวมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อใช้สนับสนุนการพิสูจน์ความถูกต้องในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

การทุจริต การทุจริตในองค์กร การทุจริตในอาชีพและการโจรกรรม ความไม่มั่นคงและความยากลำบากทางเศรษฐกิจทำให้การทุจริตและการโจรกรรมในองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้น เราสามารถช่วยเหลือท่านในการสืบ และตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับการทุจริต การโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาภายในและภายนอกว่า พนักงานของท่านปลอมแปลงงบค่าใช้จ่ายและงบการเงินหรือไม่ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

หรือ หากท่านไม่แน่ใจว่าบริษัทของท่านมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ เราสามารถช่วยท่านประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้และแนะนำมาตรการในการป้องกันหรือดำเนินการตรวจสอบต่อไปเพื่อคุ้มครองธุรกิจของท่าน

การตรวจสอบสถานที่ทำงาน

บริการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง การตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเฉพาะเจาะจงและทั่วไป ช่วยลดการสูญเสียและการยักย้ายถ่ายเทสินค้าคงคลัง บริการของเรายังช่วยป้องกันการใช้สินค้าคงคลังที่ผิดพลาดและการให้บุคคลภายในหรือภายนอก “ยืม” สินค้าคงคลังโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าของเราวางใจได้ว่าสินค้าคงคลังอยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง

บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด บริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าสถานที่ผลิต โกดังสินค้า ร้านค้าปลีก สำนักงานหรือสถานที่อื่นๆ ของพวกเขาหรือของผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ เราสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานทั่วไป นอกจากนี้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายในของบริษัทหรือไม่ บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเหมาะสม

 

 


ตำตอบที่มีประสิทธิภาพเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณเพื่อการสืบสวนทางธุรกิจ
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และดำเนินการทางกฏหมายในประเทศไทย
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th