Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ Arrow
 

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย

การทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิสระและครบวงจรเน้นองค์ประกอบหลักสามประการได้แก่
นโยบาย แผนการและขั้นตอน

ขั้นตอนการประเมินตามคำสั่งช่วยประเมินและทำให้องค์ประกอบสามประการเหล่านี้สมดุลกัน และรับรองว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ
มาตรการในการวางแผนมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในการดำเนินธุรกิจประจำวันของคุณ
การวิเคราะห์ช่องว่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของเราถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมและชัดเจนจากการประเมินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อให้ทราบถึงภัย คุกคามที่เป็นไปได้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย

โดยทั่วไปเรามุ่งเน้นความปลอดภัยด้านมนุษย์ ประเมินวิธีซึ่งมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลกับการดำเนินงานในระบบ หาและวิเคราะห์
ความแข็งแกร่งและจุดอ่อนด้านการรักษาความปลอดภัย นอกจากการประเมินระบบความปลอดภัยทางกายภาพแล้ว เรายังประเมินด้าน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมอีกด้วย
การวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยออกแบบเพื่อใช้สำหรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของคุณโดยเฉพาะได้แก่ ความวุ่นวายทาง
สังคม การเมือง การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม ลัทธิก่อการร้ายและกลุ่มเคลื่อนไหว
การประเมินความปลอดภัยมีทั้งแบบกว้างและแคบตามที่คุณต้องการ ระยะเวลาในการประเมินความปลอดภัยพื้นฐานขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจของคุณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย

จำนวนของพนักงาน
จำนวนของสถานที่
ขนาดของสถานที่
ชนิดของธุรกิจ (มีอิทธิพลต่อชนิดและระดับของการคุกคาม)
ความซับซ้อนทางเทคนิคของโซลูชั่นที่มีอยู่ (จำนวนของกล้อง เครื่องบันทึก เครื่องส่งสัญญาณ ที่กั้น เป็นต้น)

การตรวจสอบสถานที่เฉพาะและไม่ใช่ที่สาธารณะเช่น สำนักงานการค้า อาจใช้เวลา 7 วัน ประกอบด้วย 2 วันในสถานที่ 5 วันสำหรับการ
เตรียมเอกสาร

การสัมภาษณ์พนักงาน (ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบางคน)
การสัมภาษณ์หน่วยรักษาความปลอดภัย (ผู้บริหารและพนักงาน)
การทบทวนเอกสาร
การประเมินทางกายภาพ
การสังเกตการณ์ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามเฉพาะที่
การสังเกตการณ์ระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล (เน้นเรื่องมนุษย์)
การสังเกตการณ์ความปลอดภัยทางกายภาพนอกเวลา
การสังเกตการณ์ในการทำความสะอาด
การวิเคราะห์หน้าที่ทั่วอาคาร
การวิเคราะห์หน้าที่ทั่วอาณาเขต

การประเมินสถานที่ขนาดใหญ่และเป็นที่สาธารณะเช่น ร้านค้าปลีก อาจใช้เวลา 15 วัน ประกอบด้วย 5 วันในสถานที่และ 10 วันสำหรับ
การเตรียมเอกสาร ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้นจะประกอบด้วย

การสังเกตการณ์ในการส่งสินค้า
การสังเกตการณ์ในการจำหน่ายสินค้า
การสังเกตการณ์ขั้นตอนการจัดการเงินสด


การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนการค้า
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th