Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
พันธกิจของเรา Arrow
 

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจรรยาบรรณ มีความสร้างสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทยของลูกค้าของเรา โดยการให้บริการด้านการสืบสวนทางธุรกิจ การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และให้บริการด้านกฏหมายด้วยมาตราฐานสูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำตอบที่มีประสิทธิภาพเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณเพื่อการสืบสวนทางธุรกิจ
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และดำเนินการทางกฏหมายในประเทศไทย
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th